Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst,
kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu,
abychom se naučili sebeovládáním
statečně přemáhat zlo a konat dobro.
Prosíme o to skrze tvého Syna...
(vstupní modlitba)


"...Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí.
(z 1. čtení – Jl 2,12-18)


Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu
a očisť mě od mého hříchu.

Neboť já svou nepravost uznávám,
můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil,
spáchal jsem, co je před tebou zlé.

Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj mě od své tváře
a neodnímej mi svého svatého ducha.

Vrať mi radost ze své ochrany
a posilni mou velkodušnost.
Otevři mé rty, Pane,
aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
(z žalmu 51)


"...Smiřte se s Bohem!...Hle, teď je ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy!..."
(z 2. čtení – 2 Kor 5,20-6,2)


"Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův.

...vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.
(z Evangelia – Mt 6,1-6.16-18)

"...Proč se vlastně postíme, proč si něco odpíráme? Ten první důvod je, že jsme hříšní...

"Skutečný půst je zřeknout se všech nepravostí a nezřízených žádostí." (sv. Augustýn)

"Postíme se, abychom se naučili užívat věcí stvořených jako daru pro nás... Jenom láska dává smysl všemu, co konáme, našim skutkům, naší modlitbě a našemu způsobu zacházení se stvořeným světem." (P. Kodet)