rubrika Z liturgických textů


Přijmout, co se stane

"Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš." Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Popeleční liturgie

Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro. Prosíme o to skrze tvého Syna... (vstupní modlitba)

Neděláte, co byste chtěli...

Z dnešního druhého čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům: "Bratři! To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu. Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě.…

Jste jako pára...

Ke dnešnímu čtení s listu svatého apoštola Jakuba asi není co dodat... Milovaní! Jakpak můžete říkat: "Dnes nebo zítra půjdem do toho nebo onoho města, zdržíme se tam rok, budem obchodovat a vydělávat" - vždyť přece vůbec nevíte, co bude zítra! Co…

Boží slovo jako zbraň proti pokušení

"V každém světci zároveň dřímá i velký démon. V protikladu k vrcholům svatosti vždy zejí propasti lidské křehkosti. Velké ctnosti jsou vždy doprovázeny velkými pokušeními.Ctnosti jsou pak o to větší, o co náročnější bylo odolat pokušení."(Amedeo…

Gaudete... (radujte se)

"Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!"(z dnešního 2. čtení Flp 4, 4) Taky už v dálce vidíte SVĚTLO? Letošní 3. adventní neděle je radostná nejen kvůli tomu zvolání v druhém čtení a kvůli tomu, že jsme se přehoupli do druhé poloviny adventu,…

Člověk je přece tak slabý a Bůh to ví!

"...skutečným kamenem úrazu našeho duchovního života není hřích - člověk je přece tak slabý a Bůh to ví! -, ale způsob, jakým se vyrovnáváme s následky hříchu." zdroj: Paulínky na 26. neděli v mezidobí B Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k…

Na hnoji rostou nejkrásnější květiny

"Skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval."(1.čtení Gal 2,19 –20) ..…

Síla v slabosti

Ze včerejších liturgických textů: "...byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval.Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví…

Co si mám počít?

Taky si někdy říkáte: "Co si mám asi teď počít?" Jsou dny, kdy takových situací je hodně a někdy zase méně, ale žádný den se většinou neobejde bez podobně laděné otázky, pokud se člověk snaží hledat, co je správné. Dnešní den slavnosti Zvěstování…

Kdo může hodit kamenem?

Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře,…

Viditelný svět pomíjí...

Asi není nic zvláštního na tom, že jsme dneska při mši sv. všichni slyšeli následující čtení z listu Korinťanům. V KCMT na Hájích jsme ale dneska měli tu čest, že jsme toto Slovo Boží slyšeli z úst nevidomého člověka. Trochu mi spadla brada, když na…

Ostřejší než meč...

Dnešní 1. čtení: "Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před…

Dnešní střípky z liturgie

Docela "trefné" evangelium zrovna pro mě a pro dnešní den. :-D To člověk prostě nenaplánuje... "Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala."(Mk 1, 31) a ještě střípek z 1. čtení: "Proto musel být ve všem jako…

O pokušení...

V nedělním evangeliu jsme četli: "Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla..." (Mt 4, 1 - 11) (Všimli jste si, že tím, kdo Ježíše vyvedl na poušť, byl Duch?) Ďábel Ježíše nesváděl rovnou k něčemu hodně hříšném (udělat z kamene…

Nestěžujte si...

Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, ‚blahoslavíme ty, kteří vytrvali‘. Slyšeli jste o…

Bez toho kříže by to nešlo?

Ježíš: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne." člověk: "Pane Ježíši, a bez toho kříže by to nešlo?" Ježíš: "Nešlo." člověk: "A proč?" Ježíš: "Protože každá bolest Tě připravuje na odchod z tohoto světa, aby ses ho…

Dětské pokusy o lásku

"Kdyby mi nepřítel vyloupl jedno oko, druhým se na něj přátelsky podívám." Jak je toto možné? Kdo z nás to dokáže? "Je to jednoduché. Jako se učí dítě pomalu chodit, tak se učíme milovat, když se prostě milovat pokoušíme." V pátek jsem doběhla na…

Vůli sice mám...?

Že prý sv. Pavel nedovedl vykonat žádné dobro? Co pak teprve já? Kéž bychom dokázali být alespoň trochu pokorní jako on a vždycky měli tu dobrou vůli, která Pánu stačí, aby On v nás vykonal, co je třeba. A skrze Něho to možné je.(Kéž mají voliči i…

Jsi spokojen/a?

1. Timoteovi 6, 2 - 12 Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratří, nýbrž ať jsou jim poddáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj. Jestliže někdo učí něco jiného a…

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý...

Dnešní liturgické texty: 1. Timoteovi 4, 12 - 16 Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar,…

Včerejší liturgická "nálož"

...znovu se chci snažit větu po větě uvádět ve skutek: 1. čtení - Koloským 3, 12 - 17 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco…

Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně...

z dnešního čtení: (to je tak, když nám Pán chce dát najevo, že je s námi a povzbudit nás, když to právě nejvíc potřebujeme...) "...ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v…

Darovací smlouva

"Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví.…

Rozhodl Duch sv. a my

Myšlenky k velikonoční době 6. neděle velikonoční, cyklus C 05. 05. 2013 ICLic. Pavel Seidl, Chlumec nad Cidlinou http://www.bihk.cz/pastorace/archiv/myslenky-k-velikonocni-dobe/39 "... Lidská nedokonalost sice vzbuzuje nejistotu i určité obavy, ale…

Pozdravuje vás Marek, můj syn. ;-)

PRVNÍ ČTENÍ 1 Petr 5,5b-14 Pozdravuje vás Marek, můj syn. Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra Milovaní! Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným‘. Pokorně se proto skloňte…

"Bůh sám jim setře každou slzu z očí."

2. ČTENÍ Zj 7,9.14b-17 Beránek je bude pást a vodit k pramenům živé vody. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před…

Boží výchova

"...Vždyť jste v boji proti hříchu ještě nekladli odpor až do krve. Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: »Když tě Pán vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá. Pán totiž trestá toho, koho má…

Usilujte o dobro

PRVNÍ ČTENÍ Z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům 5, 1-28 Chování synů světla "...Prosím vás, bratři, abyste uznávali ty, kdo se mezi vámi namáhají, jsou v církevní obci vašimi představenými a napomínají vás. Mějte je ve zvláštní lásce…