rubrika Z breviáře...


Bůh neopustí svoje věrné

Po mnoha letech stále aktuální... Ať jako sv. Jan Nepomucký dokážeme být těmi dobrými ovcemi a nenecháme se zastrašit vlky, kteří řádí bohužel i v církvi... Sv. Jene Nepomucký, oroduj za všechny generální vikáře! kaple sv. Jana Nepomuckého na Hájích

Láska vyhání strach, který počítá s trestem

Bůh je láska (Z prvního listu svatého apoštola Jana 4,17-21) 17V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je Kristus, takoví jsme i my zde na světě. 18Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá…

Král spí...

"Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých. Jistě jde hledat…

Potom budete jásat

Začátek prvního listu svatého apoštola Petra (1, 1-21): Pozdrav a díkůvzdání ...Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví,…

Obětujme svá hnutí

"...A abych řekl to nejdůležitější – obětujme Bohu sebe, ano den za dnem obětujme sebe samé i veškerá svá hnutí. Berme všechno doslova, utrpením napodobujme Kristovo utrpení, krví uctívejme krev Kristovu, ochotně vystupujme s Kristem na kříž. Jsi-li…

Bděte!

Když takhle po náročném dni, když se zdá, že je snad úplně všechno nějak špatně, večer v breviáři čtete: "Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až…

Přilož obvaz útěchy

"...Slabý by jistě neměl ochabovat při pomyšlení na budoucí pokušení ani se nechat svést klamnou nadějí či podlomit strachem. Řekni mu: Připrav svou duši na pokušení. Snad také začne klesat na mysli, bude se bát a nebude se chtít pokušení postavit.…

Je šťastný, kdo ho miluje...

Dnes ráno jsem si po slavnostní mši sv. u karmelitek vytáhla "slovo na cestu" - citát od sv. Terezie od Ježíše, jejíž památku dneska slavíme: „Je nutno udělat pevné a rozhodné předsevzetí. Ať se stane cokoli, ať se děje, co se děje, ať reptá, kdo…

Bůh je dost mocný, aby nás znova narouboval

"...Právě matka všech, církev, a právě pastýř v ní přece všude hledá ty, kdo bloudí, posiluje ty, kdo jsou slabí, léčí ty, kdo jsou neduživí, obvazuje ty, kdo jsou ranění, jedněm pomáhá z toho, druhým z onoho, aniž by se navzájem znali. Ona je ovšem…

LÁSKA chce být milována

Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval "Láska si sama stačí, líbí se sama sebou a kvůli sobě. Je sama sobě zásluhou i odměnou. Láska nehledá důvod ani plod svého bytí mimo sebe: jejím plodem je to, že miluje. Miluji, protože miluji; miluji,…

Kdo vytrvá..., bude spasen

"Kdykoli nás postihne nějaké trápení či soužení, je to pro nás napomenutím i výstrahou. Neboť ani sama naše svatá Písma nám neslibují pokoj, bezpečí, klid. Evangelium nezamlčuje ani soužení, trápení a pohoršení. Ale kdo vytrvá až do konce, bude…

Orámovaný den modlitbou

Všemohoucí Bože, děkujeme ti za tento nový den a prosíme tě: chraň nás svou milostí, abychom nesešli na cestu hříchu, a veď naše myšlenky, slova i skutky, abychom ti dnes zbožně a spravedlivě sloužili. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,…

Boha lze najít v lidském srdci

Pán neříká, že je blažené něco o Bohu vědět, ale Boha v sobě mít. Říká přece: "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha". ...Máme tak být poučeni, že kdo očistí své srdce od všeho stvoření a ode vší vášnivosti, uzří ve své vlastní…

Myšlenka, slovo, skutek...

"Jednání, řeč a smýšlení – to je trojí, v čem se osvědčuje křesťanskost života. Na počátku všeho je jistě myšlenka; na druhém místě je slovo: následuje za myšlenkou a myšlenku otištěnou do duše vyjevuje pomocí hlasu; a třetí pořadí po myšlence a…

Žijte a hlásejte

Staňte se přesvědčivými svědky své víry Buďte svědky své víry! Žijte a hlásejte – při vší úctě k přesvědčení druhých – křesťanský životní názor; skutky, slovy, se vší prostotou a radostí, s odvahou, bez ústupků a bez zbabělosti. K hlásání evangelia…

Napodobuj Marii, křesťane!

Z dnešního breviáře na památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie: Maria uchovávala všechno v srdci "Když Maria promýšlela v sobě všechno, co poznala četbou nebo co slyšela a viděla, jak rostla její víra, jaká moudrost ji osvěcovala a jaký žár lásky…

Ježíši, veď mě...

Ježíši, chlebe andělský,ty jsi Pán a Bůh můj,po tobě lačníme vždycky,ty nás krm, napojuj.Ježíši, lačním, nakrm mě,Ježíši, žízním, napoj mě,tys Pán můj a Bůh můj. Ježíši, bloudím, hledej mě,ty jsi pravá cesta;Ježíši, jsem slepý, veď mě,sviť mi,…

Sv. Zdislavo, oroduj za nás!

Sv. Zdislava (30. května) je patronka rodin a ukazuje nám, jak život v manželství může být plodný, požehnaný a plný pokoje. životopis sv. Zdislavy "Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá. Zdobí se…

Začíná zase čas "jobovek"

"Děkujme Hospodinu, našemu Bohu, on nás zkouší, jako zkoušel naše otce. Myslete na to, jak jednal s Abrahámem a Izákem a co všechno se stalo Jakubovi. Jako je nezničil, když zkoumal jejich srdce, tak ani nás. Hospodin švihá ty, kteří jsou mu blízko,…

Zavítej k nám, Duchu svatý

Zavítej k nám, Duchu svatý, s Otcem, Synem též podstaty, a rozlej se v srdcích našich v darech spasení nejdražších. Mysl nám vírou osvěcuj a vůli láskou rozněcuj, paměť upevňuj v naději, svědomí v stálém pokoji. V úmyslu dobrém utvrzuj, srdce…

Hříšník nesmí ztratit naději v odpuštění

"...Kristovo světlo je den bez noci, den, který nekončí. A že sám Kristus je tím dnem, naznačuje apoštol: Noc pokročila, den se přiblížil. Říká, že noc pokročila, ne že přijde další. Máš si uvědomit, že příchod Kristova světla zahání ďábelské…

Láska je vůle orientovaná k dobru

Začalo to pátečním evangeliem (MK 12. 28-34): "...Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své…

V rezavém zrcadle svou tvář nespatříš

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Řekneš-li „Ukaž mi svého Boha“, odpovím ti „Ukaž mi svého člověka a já ti ukážu svého Boha“. Ukaž tedy, jsou-li tvé duchovní oči vidoucí a zdali tvé srdce umí naslouchat. Vždyť přece i ti, kdo…

Člověk nedělá, co by chtěl

Nejhlubší otázky, které si lidstvo klade Dnešní svět se jeví zároveň jako mocný i slabý, schopný nejlepšího i nejhoršího, neboť se mu otvírá cesta k svobodě nebo otroctví, k pokroku nebo úpadku, k bratrství nebo nenávisti. Mimoto si člověk uvědomuje…

Trpělivě omlouvat

Vrcholem bratrské lásky je láska k nepřátelům. A nic nás k ní nepovzbuzuje tolik, jako když vděčně rozjímáme o podivuhodné trpělivosti Kristově. Vždyť ten, jenž krásou vyniká nad lidské syny, trpělivě nastavil svou sličnou tvář slinám bezbožníků;…

Bez pokušení není vítězství

"...Proč však volám? Když chřadne mé srdce. Tím se ukazuje, že církev nežije ve všech národech po celém světě ve velké slávě, ale ve velkém pokušení. Náš život nemůže být během této pozemské pouti bez pokušení; cesta kupředu totiž vede jen přes naše…

Svět je pole, tak na něm kopejme

O hledání moudrosti Usilujme o pokrm, který nepomíjí; pracujme na díle naší spásy. Pracujme na vinici Páně, abychom mohli dostat denár denní mzdy. Usilujme o moudrost, která říká: Kdo se o mě snaží, nezhřeší. Svět je pole, říká Pravda. A tak na něm…

Není to tím, že mi chybí láska?

Povzbuzení k lásce a horlivosti Z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům (5, 25 – 6, 18): Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme! Neshánějme se po slávě, není to k ničemu, nechovejme se k sobě navzájem vyzývavě, nebuďme mezi sebou…

Jednejme podle Ducha

Z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům (5, 1-25): Pravá svoboda ...Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Celý Zákon totiž ve své…

Ještě nemáte víru?

"...Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: „Zmlkni, utiš…

Dnešní hutná dávka povzbuzujícího Božího slova

"Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. S vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé, abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v ničem abyste nezůstávali pozadu."…

Co nám napsal sv. František Saleský o zbožnosti

Různé způsoby zbožnosti Při stvoření nařídil Bůh rostlinám, aby nesly plody, každá „podle svého druhu“. A tak přikazuje Bůh také křesťanům, živým rostlinám své církve, aby přinášeli plody zbožnosti, každý podle svých vlastností, stavu a povolání.…

Sám Duch koná, jen se mu oddat

2. ČTENÍ 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 Vaše těla jsou údy Kristovými. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři! Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh, který vzkří-sil Pána, vzkřísí svou mocí také nás. Nevíte, že…

Čištěno v ohni...

Tak jsem si dnes u nešpor při čtení (1 Petr 1, 6-9): "Budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš…

Napříč dnešním breviářem...

"Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska." (Řím 13, 8.10) V. Tys má pomoc, Hospodine, nezavrhuj mě, O. neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli. 1.…

Věř, vyznávej a přijmi...

"Tu volali ve své tísni k Hospodinu, a on je z jejich úzkostí vysvobodil. Vyvedl je z hlubokých temnot a roztrhl jejich pouta. ... Tu volali ve své tísni k Hospodinu, a on je z jejich úzkostí vysvobodil. Poslal své slovo a uzdravil je, zachránil je…

Človíčku ustaň od své práce...

...jak trefné střípky z dnešního breviáře před odjezdem na obnovu... "Znám své myšlenky, které mám o vás – praví Hospodin to, co zamýšlím pro vaše blaho, a ne pro utrpení: dát vám budoucnost plnou naděje. Budete mě hledat, a naleznete mě, budete-li…

Pán nás navštěvuje pokušením a útěchou

Z knihy "Následování Krista" Slyš, synu, má slova, slova nejlíbeznější, která převyšují moudrost všech filozofů a mudrců tohoto světa. Má slova jsou duch a jsou život a nelze je vážit lidskými soudy. Nelze s nimi zacházet podle povrchního zalíbení,…

Pět cest pokání

Z homilií svatého Jana Zlatoústého, biskupa Patero cest pokání Chcete, abych se zmínil také o cestách pokání? Je jich poměrně mnoho, jsou různé a odlišné a všechny vedou k nebi. První cestou pokání je odsouzení hříchů: Ty první vypočti své hříchy,…

Ježíši, veď, proveď, doveď mě...

HYMNUS Ježíši, chlebe andělský, ty jsi Pán a Bůh můj, po tobě lačníme vždycky, ty nás krm, napojuj. Ježíši, lačním, nakrm mě, Ježíši, žízním, napoj mě, tys Pán můj a Bůh můj. Ježíši, bloudím, hledej mě, ty jsi pravá cesta; Ježíši, jsem slepý, veď mě…

Přítel k nezapacení

"...Avšak tento mladík, který tak velice miloval, zachoval pravidla přátelství, byl pevný vůči hrozbám, trpělivý vůči spílání, kvůli přátelství pohrdl vládou, nemyslel na slávu, ale myslel na lásku. Ty budeš králem, pravil, a já budu druhý po tobě.…

Ať mluví skutky...

"Ten, kdo je naplněn Duchem svatým, mluví rozličnými jazyky. Různé jazyky jsou různá svědectví o Kristu, například pokora, chudoba, trpělivost a poslušnost. Těmito jazyky mluvíme, když je uskutečňujeme na sobě, a tím ukazujeme jiným. Řeč je živá,…

Živá voda Ducha svatého, ...abych mohla být užitečná!

Voda, kterou mu já dám, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného. Nový druh vody, která je živá a tryská. Tryská na ty, kdo jsou toho hodni. Proč však vyjádřil milost Ducha přirovnáním k vodě? To proto, že na vodě všechno záleží, že…

Vstávej, lenochu!

Z dnešního breviáře: "...Až ti bude úzko, až tě v posledních dnech stihnou tresty, vrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, neopustí tě, ..."(Dt 4, 29-31)"...Jestliže se obrátíte a…

Půst, jaký se líbí Bohu

Z knihy proroka Izaiáše: (58, 1-12) Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který…

Seděli a neřekli ani slovo...

Z textů na dnešní den: ...Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě…

Nebuď líný čerpat...

Boží slovo je nevyčerpatelným zdrojem života Boží slovo je stromem života, který ti ze všech stran nabízí své požehnané plody, a je jako skála, která se otevřela na poušti a všem kolem poskytla duchovní nápoj. Apoštol říká: Jedli duchovní pokrm a…

Snášel je, i když byli nevychovaní...

Z listu svatého Jana Boska Pracoval jsem vždycky s láskou Jestliže se chcete opravdu starat o štěstí našich svěřenců a vést je k plnění jejich povinností, nesmíte především nikdy zapomínat, že zastupujete rodiče těch milovaných chlapců. Pro ně jsem…

Měl jsi, Pavle, tohle za potřebí?

Z lásky ke Kristu vydržel Pavel všechno Co je člověk a jak vznešená je naše přirozenost i čeho všeho je lidská bytost schopna, ukázal Pavel nejlépe ze všech lidí. Každým dnem vystupoval výš a výše, každým dnem stále více planul horlivostí a k…

Oblékl si tělo a jako nářadí si nesl kříž...

Běda cestě, po níž nikdo nechodí a na níž není slyšet lidského hlasu! Stane se rejdištěm divoké zvěře. Běda duši, nechodí-li v ní Pán a svým hlasem z ní nevyhání duchovní šelmy hříchu! Běda domu, nebydlí-li v něm hospodář! Běda půdě, nemá-li rolníka…

Jak následovat Krista

Zdá se, milovaní bratři, že je tvrdé, co Pán přikazuje v evangeliu, a soudí se, že je to dost těžké, když říká: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. (1) Není to ovšem tvrdé, protože příkaz dává ten, kdo sám pomáhá, aby se to přikazované stalo.…

...když všechny části pracují v souhře

"...Nuže, muži bratři, jako Kristovi vojáci konejme svou službu se vší vytrvalostí podle jeho dokonalých přikázání. Velcí přitom nemohou být bez malých ani malí bez velkých; všichni jsou jakoby navzájem propojeni a pro všechny z toho vyplývá užitek.…

Mír je plodem řádu

Jak budovat mír "Mír neznamená jenom to, že není válka, ani se neomezuje na pouhé úsilí o rovnováhu nepřátelských sil, ani nevzniká z panovačné nadvlády, nýbrž správně a výstižně označuje jako dílo spravedlnosti. Je plodem řádu, který ho božský…

Když Pán o půlnoci přijde...

Aj, Ženich jde, zní z nebe hlas,kdo moudrý, ať procitne,lampu připraviti má čas, a tak hanbě unikne.Když Pán o půlnoci přijde, svým radost chtěje dáti, kdo nemoudrou pannou bude, venku zůstane státi. Lampa ta je svědomí tvé, olejem víra v Krista…

Pase a soudí

Budu své ovce pást na dobré pastvě "...A nakonec říká: Budu je pást a soudit. Tak může pást jedině Pán, aby pásl a soudil. Neboť kdo z lidí smí soudit člověka? Všude je plno unáhlených soudů: Vždyť ten, nad kým jsme už zoufali, se může náhle obrátit…

...jak nebezpečné je mlčet

DRUHÉ ČTENÍ Z kázání svatého Augustina, biskupa (Sermo 46, 20-21: CCL 41, 546-548) Dělejte, co vám říkají, ale podle jejich skutků nejednejte Proto, pastýři, slyšte Hospodinovo slovo. Ale co máte slyšet? Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já přijdu na…

Pane, díky za Tvoje kladivo a dláto!

Z dopisu svatého Pia z Pietrelciny, kněze (Editio 1994: II., 87-90, n. 8) Stavební kameny věčného chrámu Božský Umělec usilovně buší do spasitelného dláta a pečlivě opracovává kameny, aby je připravil pro stavbu věčného chrámu. Tak zpívá naše…

Nejen konat dobré, ale vydržet, co je zlé...

Z kázání svatého Augustina, biskupa (Sermo 46, 13: CCL 41, 539-540) O slabých křesťanech Neposílili jste, co bylo slabé, praví Pán. Říká to špatným pastýřům, těm, kteří myslí jen na sebe, ne na to, co patří Ježíši Kristu. Pastýřům, kteří k svému…

Připrav svou duši na pokušení

Druhé čtení, pátek 24. týdne Z kázání svatého Augustina, biskupa Připrav svou duši na pokušení Již jste slyšeli, co špatní pastýři s oblibou dělávají. A teď se podívejte, nač nedbají: Neposílili jste, co bylo slabé, neuzdravili jste nemocné, zraněné…

"Co je mi do toho? Ať si každý dělá, co chce.

aneb: Stal jsem se vaším nepřítelem, ptá se, proto, že vám říkám pravdu?" Z kázání svatého Augustina, biskupa (Sermo 46, 6-7: CCL 41, 533-534) A nikdo nemyslí jen na svoje zájmy, ale na zájmy Ježíše Krista Řekli jsme si, co to znamená živit se…

Zapiš si má slova do srdce

Z knihy "Následování Krista" (z dnešního čtení v breviáři) Slyš, synu, má slova, slova nejlíbeznější, která převyšují moudrost všech filozofů a mudrců tohoto světa. Má slova jsou duch a jsou život a nelze je vážit lidskými soudy. Nelze s nimi…

Pravý žebřík do ráje...

Ze čtení dnešního breviáře: Z dopisu svaté Růženy (Ad rnedicum Castillo: edit. L. Getino, La Patrona de América, Madrid 1928, pp. 54-55) Poznejme Kristovu lásku přesahující všechno poznání Pán a Spasitel pozdvihl svůj hlas a s nesrovnatelnou…

Chci být "svatý muž" ;-)

Ze včerejšího breviáře: DRUHÉ ČTENÍ Z komentáře svatého Řehoře Velikého, papeže, ke knize Job (Lib. 3, 39-40: PL 75, 619-620) Navenek boje, uvnitř úzkosti Svatí mužové, když se octnou uprostřed boje, bývají vystaveni zároveň těm, kdo na ně útočí, i…

Sv. Jana Františka - mučednice lásky

Z breviáře dnešní památky: Z pamětí sepsaných řeholní sestrou, sekretářkou svaté Jany Františky Silná jako smrt je láska Jednoho dne pronesla svatá Jana následující ohnivé věty, okamžitě věrně zaznamenané: "Milované dcery, většina našich svatých…

Cesta světla

Z listu Barnabášova: Cesta světla je tedy taková: Chce-li se někdo tou cestou ubírat k vytčenému cíli, ať si hledí svých skutků. Poznání, jak po ní jít, které nám bylo dáno, je takové: Budeš milovat svého Stvořitele, ctít budeš svého Tvůrce,…

Barnabáš nám píše:

"...Protože doba je zlá a Protivník je mocný, musíme se mít na pozoru a dbát na ustanovení Páně. Pomocníky naší víry jsou bázeň a vytrvalost, našimi spolubojovníky trpělivost a zdrženlivost. Pokud jsou tyto neporušené a zůstávají zaměřené na Pána,…

Sv. Ignác píše Polykarpovi:

"Společně se namáhejte, společně bojujte, společně ať putujete, společně trpíte, společně usínáte i vstáváte jako Boží správci, hospodáři a služebníci... Váš křest ať je jako brnění, víra jako přilba, láska jako oštěp, trpělivost jako zbroj. Vaší…

Buďte svědky své víry!

Papež Pavel VI. k mládeži: Buďte svědky své víry! Žijte a hlásejte – při vší úctě k přesvědčení druhých – křesťanský životní názor; skutky, slovy, se vší prostotou a radostí, s odvahou, bez ústupků a bez zbabělosti. K hlásání evangelia vás…

O žalmech

I když celé Písmo svaté dýchá milostí Boží, přece jen zvlášť drahá je kniha Žalmů. ... Dějiny (Božího lidu) nám dávají návod k jednání, zákon poučuje, proroctví zvěstují a napomenutí vedou k nápravě, poučné spisy radí. V knize Žalmů je to nejlepší z…

Úsudek o mně patří Pánu

Breviář nám zase v těchto dnech nabízí čtení z knihy Job a příslušné komentáře. Myslím, že každý z nás nějakou tu "jobovku" zažil nebo zažívá...;-) DRUHÉ ČTENÍ Z duchovních naučení svatého Doroteje, opata (Doct. 13, de accusatione sui ipsius, 2-3;…

Duše se vnějším tlakem taví a čistí

Z breviáře: DRUHÉ ČTENÍ Z komentáře svatého papeže Řehoře Velikého ke knize Job (Lib. 10, 47-48: PL 75, 946-947) Vnitřní svědek Komu se vysmívá jeho přítel tak jako mně, bude volat Boha, a ten ho vyslyší. Když se slabé mysli dostane za dobré skutky…

Cítíš se jako ovce mezi vlky?

Dnešní modlitby církve jsou díky sv. Janu Nepomuckému plné povzbuzení pro všechny zkoušené a trpící... Přidávám aspoň jedno z nich:http://breviar.sk/cz/default.htm DRUHÉ ČTENÍ Ze spisů pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna Bůh neopustí svoje věrné…

Marii vzývej!

Už to tu jednou bylo, ale když ono to je pořád a právě dnes aktuální...;-) Z homilií svatého Bernarda, opata (Hom. in Laudibus Virginis Mariae 2, 17: PL 183, 70-71) Maria je naše prostřednice a orodovnice Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba,…

Zajímavý dopis pro děti, otce a mládež... ;-)

Z prvního listu svatého apoštola Jana 2, 12-17 Kdo koná, co chce Bůh, zůstává navěky Píšu vám, milé děti, protože vám byly odpuštěny hříchy pro Ježíšovo jméno. Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládeži,…

Modlitba k svatému Vojtěchu

Ze »Života svatého Vojtěcha« od svatého Bruna z Querfurtu (Brunonis Vita s. Adalberti, circa finem: MGH, Scriptores, IV, 611-612) Modlitba k svatému Vojtěchu Vzývá tě zkroušené srdce, vzývá tě bezvýchodné bloudění našich časů. Volá k tobě,…

ODPOVĚDNOST A ÚČAST

"Aby jednotliví lidé mohli lépe plnit příkazy svého svědomí vůči rozmanitým skupinám, k nimž patří, je nutné svědomitě je vychovávat k rozsáhlejší duševní kultuře s použitím těch velkých prostředků, které má dnes lidstvo k dispozici. Především…

Znám tvoje skutky, tvou lopotu i tvou trpělivost.

Z knihy Zjevení svatého apoštola Jana 2, 1-11 Vzkaz církevním obcím v Efesu a ve Smyrně Andělovi církevní obce v Efesu napiš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici a který kráčí uprostřed sedmi zlatých svícnů: Znám tvoje skutky, tvou…

"...vpiš mé slzy do svého záznamu..."

Z dnešní modlitby uprostřed dne: Žalm 119 (118), 65-72 IX (Teth) Dobro jsi prokázal svému služebníku, * Hospodine, podle svého slova. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. Bloudil jsem před svým pokořením, * nyní však dbám na…

...a dnes přišel dopis od svatého Pavla: :-)

PRVNÍ ČTENÍ Z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům 3, 1-17 Nový život ... Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou; pro tyto věci přichází Boží…

...dnes přišel dopis od svatého Petra: :-)

Z prvního listu svatého apoštola Petra 4, 12 – 5, 14 Napomenutí duchovním představeným a věřícím Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní, jako by to bylo něco neobvyklého. Spíše se z toho radujte, že tím máte účast na…

"Tohle má u Boha cenu."

Z breviáře: Z prvního listu svatého apoštola Petra 3, 1-17 Následování Krista Ženy ať poslouchají svého muže. Pak i takoví, kteří nechtějí víru přijmout, budou získáni beze slov chováním své ženy, když budou pozorovat, že s nimi jednáte s úctou a že…

Boží politika ;-)

Z hymnu v breviáři na dnešní den: Pán učí: Blahoslavení chudí duchem, v kterých není pýcha ni žádost bohatství, těch je nebeské království. Blahoslavení lkající, rozličný kříž snášející, nechají světa marností, budou potěšeni dosti. Blahoslavení…

Adventní breviář o modlitbě touhy

Z výkladů svatého Augustina, biskupa, na žalmy (In ps. 37, 13-14: CCL 38, 391-392) Samo tvoje toužení je tvou modlitbou Křičel jsem, protože sténalo mé srdce. To je skryté sténání, které člověk neslyší. Přece však jestliže je srdce do té míry…

Adventní breviář o pokoře a pokoji

Druhé čtení Z knihy »Následování Krista« (Kniha 2, hl. 2-3) O pokorné podřízenosti a o člověku dobrém a pokojném Nehleď příliš na to, je-li kdo s tebou nebo proti tobě, ale svým konáním dbej o to, aby ve všem, co činíš, byl s tebou Bůh. Měj dobré…

Zpívej ALELUJA a kráčej!

Nejradši bych v tom textu zvýraznila úplně všechno! Někdy některé věci potřebujeme prostě slyšet několikrát za sebou... Z breviáře: ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ Tit 2,12-13; Žid 10,24 O. Žijme v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně *…

Z breviáře...

Ze starokřesťanské homilie z II. století Živá církev je Kristovým tělem Ano, Pán říká: Po všechny dni se moje jméno tupí mezi pohany. A dále: Běda tomu, jehož vinou budou mluvit rouhavě o mém jménu. Proč dochází k tomu rouhání? Protože nečiníme, co…

Četba z breviáře (sv. Anežka)

Nemůžu si pomoct, ale dnešní texty v breviáři jsou zase nějak silný: ;-) PRVNÍ ČTENÍ Z listu svatého apoštola Pavla Římanům 12, 1-2. 9-18 Usilujte o dobro pro všechny lidi Pro Boží milosrdenství vás vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou…

Z "Katechezí" svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa

Síla víry působí, co přesahuje lidské schopnosti Pro víru máme sice jediné slovo, ale označuje dvě rozdílné skutečnosti. První druh víry se týká obsahu učení: spočívá ve vzepětí duše k nějaké skutečnosti a v souhlasu s ní a je pro duši užitečná, jak…

Nevíme, oč se máme vlastně modlit...?

Z dnešních textů breviáře - z listu sv. Augustina, biskupa: "...V takových nesnázích, které mohou prospět i uškodit, často nevíme, zač se máme pořádně modlit. A přesto podle obecné lidské touhy prosíme, abychom z toho byli vysvobozeni, neboť jde o…

Míč v rukou Jeho (z dnešního breviáře)

Hymnus: Vůlí Boží já se řídím, co chce Bůh, chci činiti,nejlepší věc v světě vidím Bohu vždy poddán býti.Ve dne, v noci, zdráv, v nemoci vůli Boží vykonámv každém štěstí i neštěstí v tom setrvám, až skonám. Jak chce, nechť se mnou zachází, jsem vždy…