rubrika Modlitby


Čisté srdce

Pane, oděj naše oči svým světlem a naše tělo svou chutí k životu. Obleč minulost do svého milosrdenství a přítomnost do svého pokoje. Daruj věčnost všemu nejkrásnějšímu, co nosíme v srdci. Přišel jsi do naší pouště jako květ světla, přišel jsi a…

Novéna odevzdanosti (na 31 dní)

Novéna je rozdělena do 31 částí, a je tak možné se ji modlit během celého měsíce. 1.den Proč se tak neustále znepokojujete a staráte? Přenechejte mi starost o své záležitosti a všechno se uklidní. Říkám vám popravdě, že se vyřeší všechny spletité…

Duchu svatý, uzdrav

Duchu svatý, na přímluvu Královny letnic uzdrav mou mysl od nerozvážnosti, neznalosti, zapomnětlivosti, tvrdosti, předsudků, omylů a zkaženosti a vzbuď ve všem Moudrost – Ježíše Krista, který je Pravda. uzdrav moji citlivost od lhostejnosti,…

Otevřít své srdce

Prosím tě, Pane, nikdy mě nepřestaň volat k životu!Nikdy mi nepřestaň přikazovat, abych vyšel ze sebe samého, ze svého sobectví a strachu.Pomoz mi pochopit, že jen tehdy, když otevřu své srdce tobě a blížním, jen tehdy bude naplněné. Převzato z 5.…

Buď mi vodou

Ježíši, jedné ženě ze Samařska jsi zaslibil, že jí dáš vodu, která se v ní stane tryskajícím pramenem. Pak už nebude muset čerpat vodu. Už nebude mít žízeň. Ježíši, někdy se cítím vyprahlý. Nemám představu, jak uspořádat svůj život. Tehdy toužím po…

Vypověz jí, co tě tísní, potěší tě Maria!

Jak krásné a hluboké modlitby jsou skryté v těch notorický známých kancionálovkách, když si někdy člověk víc uvědomí, co to vlastně zpívá: K nebesům dnes zaleť písní 1. K nebesům dnes zaleť písní, tam, kde sídlí Matka tvá, vypověz jí, co tě tísní,…

Kriste, buď vedle mne

Z Hymnu sv. Patrika: Povstávám dnes skrze Kristovo narození i jeho křest, skrze jeho ukřižování i pohřeb, skrze jeho zmrtvýchvstání i nanebevstoupení, skrze je návrat při posledním soudu. Povstávám dnes skrze lásku cherubínů, poslušnost andělů,…

Litanie k Duchu svatému

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. (odpověď: Budiž veleben) Sestup na nás Duchu svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek. Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve…

Přijď, Duchu svatý...

...nějak je zase čas "provětrat" kartičku s touto modlitbou: "Příjď, Duchu svatý, vstup do našich vztahů.Do vztahů, které jsou někdy bolavé nebo obtížné.Přijď a vnes do těchto vztahů svoje Světlo.Proměň naše vztahy.Uzdrav je, prosím.Ať jsou čisté,…

Nevíš? Požádej mě o pomoc...

Včera jsem doma nahlédla do časopisu Immaculata. Většinou čtu jenom nadpisy a prohlížím si obrázky. :-) Ale tentokrát mě hned na páté straně upoutal známý obraz Panny Marie rozvazující uzly, a protože už se k ní nějaký čas ráda obracím…

Duchu svatý, přijď!

Zavítej k nám, Duchu svatý, s Otcem, Synem též podstaty, a rozlej se v srdcích našich v darech spasení nejdražších. Mysl nám vírou osvěcuj a vůli láskou rozněcuj, paměť upevňuj v naději, svědomí v stálém pokoji. V úmyslu dobrém utvrzuj, srdce…

Litanie k sv. Janu Pavlu II.

K.: Pane smiluj se. L.: Pane smiluj se. K.: Kriste smiluj se. L.: Kriste smiluj se. K.: Pane smiluj se. L.: Pane smiluj se. Bože, náš Nebeský Otče smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu Svatý, Bože v Trojici, jediný, Svatá Maria…

Modlitba za odpuštění

Modlitba za odpuštění (www.vojtechkodet.cz) Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil. Prosím Tě, pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra, které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění. Zříkám…

Buď se mnou, Pane!

Modlitba sv. Augustina (+430) Když hloubám v starostech, mně pomáhej, Pane! Když vzdychám a soužím se, mne pozvedej, Pane! Když nevím, kudy kam, ty veď mne, Pane! Když po širokých cestách světa jdu, buď se mnou, Pane! (Confessiones VI,5) Převzato z…

Modlitba za Vesmír

Už pár let je pro mě milou součástí slavení velikonočního oktávu intenzivnější modlitba za DCŽM Vesmír... Kdo byste měl zájem se ke mně připojit ve společné modlitbě za toto místo v jednotném znění a ještě ji neumíte nazpamět, :-) ani nevlastníte…

Panno Maria, přijď nám na pomoc!

Z traktátu roudnického převora Petra Klarifikátora Modlitba k Panně Marii za jednotu církve K tobě ať se obrací má modlitba, blažená Panno, neboť tvůj sladký hlas nedoléhá ani tak k lidskému sluchu, jako spíše k srdci Miláčkovu. K tobě volám, mocná…