Archiv Červen 2015

Příklad sv. Petra a Pavla

Na slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, hlavních římských patronů, papež František v loňském roce mimo jiné řekl: "Petr zakusil, že věrnost Boží je větší než naše nevěrnosti a silnější než naše zapření. Uvědomuje si, že věrnost Páně zahání náš…

Boha lze najít v lidském srdci

Pán neříká, že je blažené něco o Bohu vědět, ale Boha v sobě mít. Říká přece: "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha". ...Máme tak být poučeni, že kdo očistí své srdce od všeho stvoření a ode vší vášnivosti, uzří ve své vlastní…

Myšlenka, slovo, skutek...

"Jednání, řeč a smýšlení – to je trojí, v čem se osvědčuje křesťanskost života. Na počátku všeho je jistě myšlenka; na druhém místě je slovo: následuje za myšlenkou a myšlenku otištěnou do duše vyjevuje pomocí hlasu; a třetí pořadí po myšlence a…

Síla v slabosti

Ze včerejších liturgických textů: "...byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval.Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví…

...trochu si odpočiňte

"Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte."(Mk 6, 31) Myšlenka na den z www.missio.cz

Žijte a hlásejte

Staňte se přesvědčivými svědky své víry Buďte svědky své víry! Žijte a hlásejte – při vší úctě k přesvědčení druhých – křesťanský životní názor; skutky, slovy, se vší prostotou a radostí, s odvahou, bez ústupků a bez zbabělosti. K hlásání evangelia…

Napodobuj Marii, křesťane!

Z dnešního breviáře na památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie: Maria uchovávala všechno v srdci "Když Maria promýšlela v sobě všechno, co poznala četbou nebo co slyšela a viděla, jak rostla její víra, jaká moudrost ji osvěcovala a jaký žár lásky…

Ježíši, veď mě...

Ježíši, chlebe andělský,ty jsi Pán a Bůh můj,po tobě lačníme vždycky,ty nás krm, napojuj.Ježíši, lačním, nakrm mě,Ježíši, žízním, napoj mě,tys Pán můj a Bůh můj. Ježíši, bloudím, hledej mě,ty jsi pravá cesta;Ježíši, jsem slepý, veď mě,sviť mi,…