Archiv Leden 2015

Ještě nemáte víru?

"...Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: „Zmlkni, utiš…

Dnešní hutná dávka povzbuzujícího Božího slova

"Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. S vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé, abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v ničem abyste nezůstávali pozadu."…

...ale co mám, to ti dám

Při večeru chval v kostele u sv. Františka jsme se včera s P. Špilarem zamýšleli na tímto textem: "Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u…

Viditelný svět pomíjí...

Asi není nic zvláštního na tom, že jsme dneska při mši sv. všichni slyšeli následující čtení z listu Korinťanům. V KCMT na Hájích jsme ale dneska měli tu čest, že jsme toto Slovo Boží slyšeli z úst nevidomého člověka. Trochu mi spadla brada, když na…

Co nám napsal sv. František Saleský o zbožnosti

Různé způsoby zbožnosti Při stvoření nařídil Bůh rostlinám, aby nesly plody, každá „podle svého druhu“. A tak přikazuje Bůh také křesťanům, živým rostlinám své církve, aby přinášeli plody zbožnosti, každý podle svých vlastností, stavu a povolání.…

Kamínek z adorace u Sněženky

Úplně jsem zapomněla, že dnešní adorace u Sněženky je moderovaná. Doběhla jsem tam, když už byly chvály v plném proudu... Hm, když vám ale v hlavě bzučí tisíc a jedna věc z prožitého dne, naskakuje vám, kdo všechno vás prosil o modlitbu, za co je…

Sám Duch koná, jen se mu oddat

2. ČTENÍ 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 Vaše těla jsou údy Kristovými. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři! Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh, který vzkří-sil Pána, vzkřísí svou mocí také nás. Nevíte, že…

Ostřejší než meč...

Dnešní 1. čtení: "Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před…

Čištěno v ohni...

Tak jsem si dnes u nešpor při čtení (1 Petr 1, 6-9): "Budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš…

Dnešní střípky z liturgie

Docela "trefné" evangelium zrovna pro mě a pro dnešní den. :-D To člověk prostě nenaplánuje... "Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala."(Mk 1, 31) a ještě střípek z 1. čtení: "Proto musel být ve všem jako…