Archiv Červen 2014

Ježíši, veď, proveď, doveď mě...

HYMNUS Ježíši, chlebe andělský, ty jsi Pán a Bůh můj, po tobě lačníme vždycky, ty nás krm, napojuj. Ježíši, lačním, nakrm mě, Ježíši, žízním, napoj mě, tys Pán můj a Bůh můj. Ježíši, bloudím, hledej mě, ty jsi pravá cesta; Ježíši, jsem slepý, veď mě…

Přítel k nezapacení

"...Avšak tento mladík, který tak velice miloval, zachoval pravidla přátelství, byl pevný vůči hrozbám, trpělivý vůči spílání, kvůli přátelství pohrdl vládou, nemyslel na slávu, ale myslel na lásku. Ty budeš králem, pravil, a já budu druhý po tobě.…

Ať mluví skutky...

"Ten, kdo je naplněn Duchem svatým, mluví rozličnými jazyky. Různé jazyky jsou různá svědectví o Kristu, například pokora, chudoba, trpělivost a poslušnost. Těmito jazyky mluvíme, když je uskutečňujeme na sobě, a tím ukazujeme jiným. Řeč je živá,…

Odpouštět jako ON...

Myšlenka pro dnešní den z bihk.cz: "A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům."(Mt 6,12) ...Přemýšleli jste někdy nad vážností této věty? Víme, co říkáme? Opravdu prosíme o to, aby nám Pán odpustil stejně tak - do té míry, jako…

Živá voda Ducha svatého, ...abych mohla být užitečná!

Voda, kterou mu já dám, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného. Nový druh vody, která je živá a tryská. Tryská na ty, kdo jsou toho hodni. Proč však vyjádřil milost Ducha přirovnáním k vodě? To proto, že na vodě všechno záleží, že…