Archiv Duben 2013

Modlitba k svatému Vojtěchu

Ze »Života svatého Vojtěcha« od svatého Bruna z Querfurtu (Brunonis Vita s. Adalberti, circa finem: MGH, Scriptores, IV, 611-612) Modlitba k svatému Vojtěchu Vzývá tě zkroušené srdce, vzývá tě bezvýchodné bloudění našich časů. Volá k tobě,…

Pozdravuje vás Marek, můj syn. ;-)

PRVNÍ ČTENÍ 1 Petr 5,5b-14 Pozdravuje vás Marek, můj syn. Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra Milovaní! Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným‘. Pokorně se proto skloňte…

ODPOVĚDNOST A ÚČAST

"Aby jednotliví lidé mohli lépe plnit příkazy svého svědomí vůči rozmanitým skupinám, k nimž patří, je nutné svědomitě je vychovávat k rozsáhlejší duševní kultuře s použitím těch velkých prostředků, které má dnes lidstvo k dispozici. Především…

"Bůh sám jim setře každou slzu z očí."

2. ČTENÍ Zj 7,9.14b-17 Beránek je bude pást a vodit k pramenům živé vody. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před…

Moudro z duchovní obnovy

Tyto myšlenky z duchovní obnovy mj. o nebezpečných důsledcích nesmíření zřejmě pocházejí z tohoto zdroje...;-) http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/jsme-smireni-s-cirkvi.html "...Je samozřejmě třeba se nejen za problémy modlit, ale také být pravdiví…

"Když roste Boží dílo, Boží nepřítel začíná být nervózní."

Myšlenky k velikonoční době Středa po 2. neděli velikonoční 10. 04. 2013 Bc.Th. Jan Uhlíř, Kutná Hora Velekněz a všichni jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli plní žárlivosti, proto dali apoštoly zatknout a zavřít do veřejného žaláře. Ale…

Znám tvoje skutky, tvou lopotu i tvou trpělivost.

Z knihy Zjevení svatého apoštola Jana 2, 1-11 Vzkaz církevním obcím v Efesu a ve Smyrně Andělovi církevní obce v Efesu napiš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici a který kráčí uprostřed sedmi zlatých svícnů: Znám tvoje skutky, tvou…

"...vpiš mé slzy do svého záznamu..."

Z dnešní modlitby uprostřed dne: Žalm 119 (118), 65-72 IX (Teth) Dobro jsi prokázal svému služebníku, * Hospodine, podle svého slova. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. Bloudil jsem před svým pokořením, * nyní však dbám na…

...a dnes přišel dopis od svatého Pavla: :-)

PRVNÍ ČTENÍ Z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům 3, 1-17 Nový život ... Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou; pro tyto věci přichází Boží…

...dnes přišel dopis od svatého Petra: :-)

Z prvního listu svatého apoštola Petra 4, 12 – 5, 14 Napomenutí duchovním představeným a věřícím Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní, jako by to bylo něco neobvyklého. Spíše se z toho radujte, že tím máte účast na…