"...skutečným kamenem úrazu našeho duchovního života není hřích
- člověk je přece tak slabý a Bůh to ví! -,
ale způsob, jakým se vyrovnáváme s následky hříchu."

srdcezdroj: Paulínky na 26. neděli v mezidobí B


Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, usekni ji.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Jan řekl Ježíšovi: "Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu, ale není tvým učedníkem. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem."
Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže tak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.
Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne."

(Z nedělního evangelia Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

"Tato slova nechtějí posluchače vyděsit, nýbrž jasně připomenout požadavky evangelní radikality: je třeba se zříci toho, co může být překážkou vstupu do Království, tedy vést tvrdý osobní boj proti sklonům, která člověka uvrhují do hříchu a staví jej proti životu společenství, k němuž nás evangelium vybízí…"
(www.vojtechkodet.cz: 26. neděle v mezidobí)