Vím, že toho jste teď po diecézku všichni plní, ale kdyby přeci jenom někdo nezachytil žádnou z papežových myšlenek ke světovému dni mládeže, tak tady jsou:
(Chápu, číst se to člověku nechce, je to totiž dost dlouhé... ;-) Ale když vám to někdo čte při Taize-modlitbě, tak si najednou říkáte: "Proč jsem si to ještě nepřečetla?" ;-) Díky pražskému ADCM za zahrnutí poselství do páteční modlitby!)

 

Bůh vložil do srdce každého muže a ženy hlubokou touhu po štěstí, po plnosti. Všímáte si, jak neklidná jsou vaše srdce a jak neúnavně hledají, co by mohlo nasytit jejich touhu po nekonečnu?

...

Ježíš kategoricky říká: „Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost“

V čem tedy tkví štěstí pramenící z čistého srdce? Vycházíme-li ze špatností způsobujících nečistotu člověka, které Ježíš vyjmenovává, vidíme, že tato otázka se týká především oblasti našich vztahů. Každý z nás se musí naučit rozlišit, co může jeho srdce „znečistit“, musí si vytvořit jasné a citlivé svědomí, schopné „rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé“ (Řím 12,2).
Je-li nutná obezřetnost při péči o vše stvořené – o čistotu vzduchu, vody a potravin – tím více musíme střežit čistotu toho nejcennějšího, co máme: čistotu našich srdcí a našich vztahů. Tato „lidská ekologie“ nám pomůže dýchat čistý vzduch, který se rodí z krásných věcí, ze skutečné lásky a ze svatosti.
...
 
Nejvzácnější hodnota, kterou můžeme v životě mít, je náš vtah k Bohu.

...

V srdci každého muže a každé ženy neustále zaznívá Pánovo pozvání: „Hledejte mou tvář!“ (Žalm 27,8). Zároveň musíme čelit neustálé konfrontaci s ubohou situací nás hříšníků. Je tomu tak, když čteme například v Knize žalmů: „Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce“ (Žalm 24,3 - 4).

Nesmíme ale mít strach ani si nechat vzít odvahu: z Bible i ze zkušeností každého z nás vidíme, že Bůh dělá vždy první krok. To On nás očišťuje, abychom se s ním mohli osobně setkat.

...

Všichni jsme hříšníky a potřebujeme, aby nás Pán očistil. Stačí však udělat jeden nepatrný vstřícný krok k Ježíšovi, abychom objevili, že On nás stále očekává s otevřenou náručí, především ve svátosti smíření – svátosti, jež je přednostní příležitostí k setkání s Božím milosrdenstvím, které očišťuje a obnovuje naše srdce.
...
 
Modlíte se? Víte, že můžete hovořit s Ježíšem, s Otcem a s Duchem Svatým tak, jako hovoříte s přítelem? A ne s jakýmkoli přítelem, ale s vaším nejlepším a nejdůvěrnějším přítelem! Zkuste to jednoduše udělat.
...
 
Ještě jednou vás vyzývám, abyste se s Pánem setkávali v časté četbě Písma svatého. Pokud ještě na to nejste zvyklí, začněte s evangelii. Přečtěte si každý den jednu pasáž. Nechte, aby Boží slovo promlouvalo k vašim srdcím a přinášelo světlo na vaši cestu.
...

Setkání s Bohem v modlitbě, v četbě Bible a v bratrském životě vám pomůže lépe poznat Pána i sebe samotné. Tak, jako se to přihodilo Emauzským učedníkům (srov. L k 24,13 - 35), Ježíšův hlas způsobí, že zahoří vaše srdce a otevřou se vaše oči, abyste rozpoznali jeho přítomnost ve svém životě. Tak objevíte láskyplný záměr, který má On pro váš život.
...
 
"Blahoslavení čistého srdce, neboť on budou vidět Boha“ (Mt 5,8).
Drazí mladí, jak vidíte, toto blahoslavenství velice úzce souvisí s vaším životem a je zárukou vašeho štěstí. Proto vám ještě jednou opakuji: mějte odvahu být šťastni!
 
 
 
A protože je dobré se k načerpaným myšlenkám vracet, neuškodí si ani připomenout, jak celé toto téma čistého srdce naplňovalo program setkání v Hradci Králové, ať už ve slově na den, ve scénkách, nebo v katechezi Mons. T. Holuba:
(Díky za tento záznam! Bylo určitě mnoho těch, kteří zrovna proto, "že byli ve správný čas na správném místě a dělali to, co měli", :-) nemohli slyšet a vidět, o čem to vlastně bylo.) ;-)
 
 
A letos je i moc pěkná