Docela "trefné" evangelium zrovna pro mě a pro dnešní den. :-D To člověk prostě nenaplánuje...


"Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala."
(Mk 1, 31)

a ještě střípek z 1. čtení:

"Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě, a mohl tak smířit hříchy lidu.
Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky."
(Žid 2, 14-18)

Pak už zbývá dodat jen slova dnešního žalmu 105:

  • Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,
  • zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,
  • honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
  • Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
  • Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst,
  • potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení!
  • Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi...