PRVNÍ ČTENÍ 1 Petr 5,5b-14
Pozdravuje vás Marek, můj syn.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra


Milovaní!
Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným‘. Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás povýší, až k tomu přijde čas. ‚Na něj hoďte všechnu svou starost‘, vždyť jemu na vás záleží.
Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí také tak trpět. Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro (zásluhy) Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen.
Píšu vám toto krátké psaní prostřednictvím Silvána, kterého pokládám za věrného bratra; chtěl jsem vám dodat odvahy a dosvědčit vám, že toto je pravá Boží milost; stůjte v ní!
Spoluvyvolená církevní obec babylónská vás pozdravuje, rovněž Marek, můj syn. Pozdravte ve vespolek políbením lásky.
Pokoj vám všem, kteří jste spojeni v Kristu.

http://www.bihk.cz/pastorace/archiv/myslenky-k-velikonocni-dobe/29